De natuurwaarde van Waterdunen stijgt ongetwijfeld, maar de economische meerwaarde verdampt verder. Dat betoogde Adrie Rosendaal namens de actiegroep Waterdunen Nee! tijdens de vergadering van de Gebiedscommissie West-Zeeuws-Vlaanderen. Uitleg over het verse 'Plan in hoofdlijnen' van Waterdunen bracht Rosendaal en de zijnen niet op andere gedachten. Dat de estuariene kwaliteit van het gebied met één duiker is gewaarborgd, stelt actievoerders niet gerust. De aanwezigheid van meer zilte en brakke natuur levert alleen meer risico's op voor verzilting van landbouwpercelen, menen de tegenstanders.

Rosendaal was wel blij met de toezegging dat de actiegroep dezelfde informatie krijgt als de werkgroep Waterdunen/Groede. Die werkgroep, die er juist voor wil zorgen dat neringdoenden in het nabije kustdorp profiteren van Waterdunen, zou alle informatie over opstapel staande projecten krijgen. Gedeputeerde Marten Wiersma, voorzitter van de gebiedscommissie, beloofde dat de actiegroep diezelfde informatie ook krijgt.


Voor- en tegenstanders zijn ook welkom hun standpunten te verkondigen tijdens een informatieavond over Waterdunen. Die bijeenkomst vindt dinsdag 30 juni plaats in het bureau Zwakke Schakels van Rijkswaterstaat op het veerplein van Breskens. Belangstellenden kunnen uitleg krijgen over het nieuwe 'Plan in hoofdlijnen' en er een mee naar huis nemen. De hoofdlijnenschets is de basis voor het door Provinciale Staten vast te stellen inpassingsplan.

Dat plan geeft de provincie de mogelijkheid voor door haar gewenste ontwikkelingen percelen desnoods door onteigening in bezit te krijgen. Waterdunen Nee! hoopt de Statenleden nog steeds te overtuigen van het gebrek aan draagkracht in Zeeuws-Vlaanderen. Wiersma wees er nog eens op dat de regio blij moet zijn dat Waterdunen meetelt voor het Natuurherstelplan Westerschelde.zie bijlage Spectrum